سوئیت 2 نفره درجه دو


ظرفیت 2 نفر
قیمت 600000 ریالسوئیت 4 تخته درجه دو


ظرفیت 4 نفر
قیمت 1200000 ریالسوئیت 3 تخته درجه دو


ظرفیت 3 نفر
قیمت 900000 ریالسوئیت 1 تخته درجه درجه دو


ظرفیت 2 نفر
قیمت 600000 ریالتخت عمومی برادران


ظرفیت 1 نفر
قیمت 200000 ریالتخت عمومی خواهران


ظرفیت 1 نفر
قیمت 200000 ریالکف خواب عمومی


ظرفیت 1 نفر
قیمت 130000 ریالسوئیت 6 تخته


ظرفیت 6 نفر
قیمت 3480000 ریالسوئیت 7 تخته


ظرفیت 7 نفر
قیمت 4060000 ریالسوئیت 8 تخته


ظرفیت 8 نفر
قیمت 4640000 ریالسوئیت 2تخته


ظرفیت 2 نفر
قیمت 1160000 ریالسوئیت 3تخته


ظرفیت 3 نفر
قیمت 1740000 ریالسوئیت 4 تخته


ظرفیت 4 نفر
قیمت 2320000 ریالسوئیت 5 تخته


ظرفیت 5 نفر
قیمت 2900000 ریالسوئیت 8 تخته درجه 2


ظرفیت 8 نفر
قیمت 2400000 ریالسوئیت 18 تخته


ظرفیت 18 نفر
قیمت 3600000 ریالاتاق گروهی


ظرفیت 38 نفر
قیمت 7600000 ریالتخت اتاق گروهی


ظرفیت 1 نفر
قیمت 150000 ریالسوئیت vip


ظرفیت 2 نفر
قیمت 3000000 ریالسوئیت 5 تخته درجه 2


ظرفیت 5 نفر
قیمت 1500000 ریالسوئیت 4 تخته vip


ظرفیت 4 نفر
قیمت 4800000 ریال