سوئیت 2تخته


ظرفیت 2 نفر
قیمت 1660000 ریالسوئیت 3تخته


ظرفیت 3 نفر
قیمت 2490000 ریالسوئیت 4 تخته


ظرفیت 4 نفر
قیمت 3320000 ریالسوئیت 5 تخته


ظرفیت 5 نفر
قیمت 4150000 ریال