تعطیلی مرکز به علت سمپاشی


به علت انجام سمپاشی فصلی مرکز از اول تا ششم خرداد تعطیل می باشد

به علت انجام سمپاشی فصلی مرکز از اول تا ششم خرداد تعطیل می باشد.

لذا در این بازه از سرویس دهی به همکاران عزیز معذوریم