تغيير قيمت اسكان


تغيير قيمت اسكان از ابتداي سال 1398

  دقت داشته باشيد با توجه به تغيير نرخ اسكان از ابتداي سال 1398 ،از تمامي رزرو هاي مربوط به يكم فروردين 98 به بعد ، مبلغ افزايش يافته در هنگام حضور دريافت خواهد شد

قيمت اتاق هاي درجه يك از هر تخت 30هزارتومان به 35هزارتومان

نفر اضافه براي سووئيت دردرجه يك 18000تومان

قيمت اتاق هاي درجه دو از هر تخت 25هزارتومان به 30هزارتومان

نفر اضافه براي سووئيت دردرجه دو 15000تومان

ضمنا توجه داشته باشیدتمامی کسانی که رزرو آنها در یکم فروردین به بعد واقع شده می بایست افزایش نرخ را پرداخت نماید

به طور مثال شخصی که از 28 اسفند 97 لغایت یکم فروردین 98 رزرو انجام داده افزایش مربوط به روز یکم را پرداخت می نماید و روز 28 و 29 اسفند را نمی پردازد